Vi arbeider for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i egen virksomhet og i våre verdikjeder. Gjennom vår forretningspraksis påvirker vi samfunnet og omgivelsene rundt oss. Det er viktig for oss at dette er en positiv påvirkning.

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Vi skal respektere rettighetene til menneskene som arbeider i egen virksomhet og i våre verdikjeder, bidra til riktig ressursbruk og begrense negativ påvirkning på miljøet.

Les mer

Etiske retningslinjer

Vi respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som er formulert i FN's grunnleggende menneskerettighetserklæring og International Labor Organization's (ILO's) kjernekonvensjoner.

Les mer

Åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret gjennom våre prosedyrer og etiske retningslinjer.

Les mer

FNS BÆREKRAFTSMÅL

Gjennom vårt miljøarbeidet tar vi ansvar for å redusere vår påvirkning på ytre miljø og klimaendringer. Vårt miljøarbeid innlemmes i den daglige driften og skal være en naturlig del av vår kultur.

Alle våre ansatte er forpliktet av miljøpolitikken. Vår bedrift skal vurdere sitt forhold til, og påvirkning på miljøet og inkludere miljøarbeidet i sitt ledelsessystem. Dette innebærer at miljø og klimaspørsmål skal vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen.

Vi skal ha fokus på å redusere miljøbelastningen. Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet. Vi skal ha et effektivt ledelsessystem for miljø. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og til å overholde myndighetskrav og våre interne krav.

Hvordan mener vi dette gjøres?

Alle bærekraftsmålene er like viktige, men noen av de 17 målene er mer relevante for oss og guider vår innsats for en bedre fremtid. Hos oss fokuserer vi særlig på mål nr. 8, 12, 14 og 17.

8 Anstendig arbeid og
økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

12 Ansvarlig forbruk og
produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

14 Livet i havet

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

17 Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.